باتری 2V 200AH (4 OPZS 200)

باتری 2V 200AH (4 OPZS 200) محصولی از صبا باتری در زمینه باتری­های 2 ولتی است این باتری که از خانواده باتری­های سیلد اسید است، در ولتاژ 2 و ظرفیت 200 آمپر ساعت به طول 171mm، عرض 110mm، ارتفاع 330mm و ارتفاع کل 365mm و وزن 13.35kg با بدنه­ای از جنس پلاستیک شفاف ساخته شده­است؛ لازم به ذکر است برای اتصال این باتری­ها و رسیدن به ولتاژ نهایی تعدادی از این باتری ها کنار هم قرار گرفته و برای اتصال از تسمه مسی آبکاری شده استفاده می­گردد. عمده مصرف این باتری در مخابرات و نیروگاه­های تولید انرژی است.

ویژگیهای ظاهری این باتری :

وزن طول عرض ارتفاع
13.35 171 110 365

باتری 2V 250AH (5 OPZS 250)

باتری 2V 250AH (5 OPZS 250) محصولی از صبا باتری در زمینه باتری­های 2 ولتی است این باتری که از خانواده باتری­های سیلد اسید است، در ولتاژ 2 و ظرفیت 250 آمپر ساعت به طول 171mm، عرض 150mm، ارتفاع 330mm و ارتفاع کل 365mm و وزن 16kg با بدنه­ای از جنس پلاستیک شفاف ساخته شده­است؛ لازم به ذکر است برای اتصال این باتری­ها و رسیدن به ولتاژ نهایی تعدادی از این باتری ها کنار هم قرار گرفته و برای اتصال از تسمه مسی آبکاری شده استفاده می­گردد. عمده مصرف این باتری در مخابرات و نیروگاه­های تولید انرژی است.

ویژگیهای ظاهری این باتری :

وزن طول عرض ارتفاع
16 171 150 365

باتری 2V 300AH (6 OPZS 300)

باتری 2V 300AH (6 OPZS 300) محصولی از صبا باتری در زمینه باتری­های 2 ولتی است این باتری که از خانواده باتری­های سیلد اسید است، در ولتاژ 2 و ظرفیت 300 آمپر ساعت به طول 171mm، عرض 150mm، ارتفاع 330mm و ارتفاع کل 365mm و وزن 20kg با بدنه­ای از جنس پلاستیک شفاف ساخته شده­است؛ لازم به ذکر است برای اتصال این باتری­ها و رسیدن به ولتاژ نهایی تعدادی از این باتری ها کنار هم قرار گرفته و برای اتصال از تسمه مسی آبکاری شده استفاده می­گردد. عمده مصرف این باتری در مخابرات و نیروگاه­های تولید انرژی است.

ویژگیهای ظاهری این باتری :

وزن طول عرض ارتفاع
20 171 330 365

باتری 2V 350AH (50 PZS 350)

باتری 2V 350AH (5 0PZS 350) محصولی از صبا باتری در زمینه باتری­های 2 ولتی است این باتری که از خانواده باتری­های سیلد اسید است، در ولتاژ 2 و ظرفیت 350 آمپر ساعت به طول 210mm، عرض 171mm، ارتفاع 330mm و ارتفاع کل 365mm و وزن 26kg با بدنه­ای از جنس پلاستیک شفاف ساخته شده­است؛ لازم به ذکر است برای اتصال این باتری­ها و رسیدن به ولتاژ نهایی تعدادی از این باتری ها کنار هم قرار گرفته و برای اتصال از تسمه مسی آبکاری شده استفاده می­گردد. عمده مصرف این باتری در مخابرات و نیروگاه­های تولید انرژی است.

ویژگیهای ظاهری این باتری :

وزن طول عرض ارتفاع
26 210 171 330

باتری 2V 420AH (6 OPZS 420)

باتری 2V 420AH (6 OPZS 420) محصولی از صبا باتری در زمینه باتری­های 2 ولتی است این باتری که از خانواده باتری­های سیلد اسید است، در ولتاژ 2 و ظرفیت 420 آمپر ساعت به طول 210mm، عرض 171mm، ارتفاع 330mm و ارتفاع کل 365mm و وزن 28kg با بدنه­ای از جنس پلاستیک شفاف ساخته شده­است؛ لازم به ذکر است برای اتصال این باتری­ها و رسیدن به ولتاژ نهایی تعدادی از این باتری ها کنار هم قرار گرفته و برای اتصال از تسمه مسی آبکاری شده استفاده می­گردد. عمده مصرف این باتری در مخابرات و نیروگاه­های تولید انرژی است.

ویژگیهای ظاهری این باتری :

وزن طول عرض ارتفاع
28 210 171 365

باتری 2V 600AH (6 OPZS 600)

باتری 2V 600AH (6 OPZS 600) محصولی از صبا باتری در زمینه باتری­های 2 ولتی است این باتری که از خانواده باتری­های سیلد اسید است، در ولتاژ 2 و ظرفیت 600 آمپر ساعت به طول 302mm، عرض 175mm، ارتفاع 330mm و ارتفاع کل 367mm و وزن 40kg با بدنه­ای از جنس پلاستیک شفاف ساخته شده­است؛ لازم به ذکر است برای اتصال این باتری­ها و رسیدن به ولتاژ نهایی تعدادی از این باتری ها کنار هم قرار گرفته و برای اتصال از بست سربی به همراه جوشکاری استفاده می­گردد. عمده مصرف این باتری در مخابرات و نیروگاه­های تولید انرژی است.

ویژگیهای ظاهری این باتری :

وزن طول عرض ارتفاع
40 302 175 330

باتری 2V 1000AH (10 OPZS 1000)

باتری 2V 1000AH (10 OPZS 1000) محصولی از صبا باتری در زمینه باتری­های 2 ولتی است این باتری که از خانواده باتری­های سیلد اسید است، در ولتاژ 2 و ظرفیت 1000 آمپر ساعت به طول 473mm، عرض 174mm، ارتفاع 330mm و ارتفاع کل 365mm و وزن 63kg با بدنه­ای از جنس پلاستیک شفاف ساخته شده­است؛ لازم به ذکر است برای اتصال این باتری­ها و رسیدن به ولتاژ نهایی تعدادی از این باتری ها کنار هم قرار گرفته و برای اتصال از بست سربی به همراه جوشکاری استفاده می­گردد. عمده مصرف این باتری در مخابرات و نیروگاه­های تولید انرژی است.

ویژگیهای ظاهری این باتری :

وزن طول عرض ارتفاع
63 473 174 365

باتری 2V 1500AH (12 OPZS 1500)

باتری 2V 1500AH (12 OPZS 1500) محصولی از صبا باتری در زمینه باتری­های 2 ولتی است این باتری که از خانواده باتری­های سیلد اسید است، در ولتاژ 2 و ظرفیت 1500 آمپر ساعت به طول 400mm، عرض 350mm، ارتفاع 345mm و ارتفاع کل 382mm و وزن 115kg با بدنه­ای از جنس پلاستیک شفاف ساخته شده­است؛ لازم به ذکر است برای اتصال این باتری­ها و رسیدن به ولتاژ نهایی تعدادی از این باتری ها کنار هم قرار گرفته و برای اتصال از بست سربی به همراه جوشکاری استفاده می­گردد. عمده مصرف این باتری در مخابرات و نیروگاه­های تولید انرژی است.

ویژگیهای ظاهری این باتری :

وزن طول عرض ارتفاع
115 400 350 382

باتری 2V 2000AH (16 OPZS 2000)

باتری 2V 2000AH (16 OPZS 2000) محصولی از صبا باتری در زمینه باتری­های 2 ولتی است این باتری که از خانواده باتری­های سیلد اسید است، در ولتاژ 2 و ظرفیت 2000 آمپر ساعت به طول 490mm، عرض 350mm، ارتفاع 342mm و ارتفاع کل 382mm و وزن 135kg با بدنه­ای از جنس پلاستیک شفاف ساخته شده­است؛ لازم به ذکر است برای اتصال این باتری­ها و رسیدن به ولتاژ نهایی تعدادی از این باتری ها کنار هم قرار گرفته و برای اتصال از بست سربی به همراه جوشکاری استفاده می­گردد. عمده مصرف این باتری در مخابرات و نیروگاه­های تولید انرژی است.

ویژگیهای ظاهری این باتری :

وزن طول عرض ارتفاع
135 490 350 342

باتری 2V 3000AH (24 OPZS 3000)

باتری 2V 3000AH (24 OPZS 3000) محصولی از صبا باتری در زمینه باتری­های 2 ولتی است این باتری که از خانواده باتری­های سیلد اسید است، در ولتاژ 2 و ظرفیت 3000 آمپر ساعت به طول 710mm، عرض 350mm، ارتفاع 342mm و ارتفاع کل 382mm و وزن 195kg با بدنه­ای از جنس پلاستیک شفاف ساخته شده­است؛ لازم به ذکر است برای اتصال این باتری­ها و رسیدن به ولتاژ نهایی تعدادی از این باتری ها کنار هم قرار گرفته و برای اتصال از بست سربی به همراه جوشکاری استفاده می­گردد. عمده مصرف این باتری در مخابرات و نیروگاه­های تولید انرژی است.

ویژگیهای ظاهری این باتری :

وزن طول عرض ارتفاع
195 710 350 382

باتری 2.5 ولت 200 آمپرساعت

باتری 2V 200AH OPZS با ولتاژ ۲ و ظرفیت ۲۰۰ آمپر ساعت کوچک ترین آمپر بین باتری های ۲ ولتی ساخت شرکت صبا باتری میباشد .
باتری های دو ولتی سیلد اسید (ساکن) در پوسته ای از جنس پلاستیک شفاف ساخته شده اند و برای رسیدن به ولتاژ مورد نظر تعدادی از این باتری ها بنا بر ولتاژ نهایی کنار هم قرار گرفته و با تسمه هایی از جنس سرب به هم جوش داده میشوند

ویژگیهای ظاهری این باتری :

وزن طول عرض ارتفاع
12.5 206 103 412

 

Rate this page